[Video] 13-04 | Gebedsviering

Een korte gebedsviering voor tweede paasdag, de tweede dag van het paasoctaaf. De teksten bij de video vindt u hieronder.

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en heilige Geest. Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
Amen.

Opening

Welkom bij dit moment van gebed en bezinning.
Het feest van Pasen vormt de kern van ons geloof.
Jezus leeft en is in ons midden.
In Hem bouwt God zijn gemeenschap op van liefde.
Bij Hem vinden we een bron van leven, vreugde en kracht.

Het feest van Pasen mag alle aandacht krijgen in deze dagen.
Tijdens het paasoctaaf, de week van paaszondag tot de volgende zondag,
verzorgen we elke dag een korte gebedsviering
en staan we stil bij de verhalen rond de verrezen Heer.

Lied: U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Gebed

God onze Vader,
in deze dagen vieren we de verrijzenis van uw Zoon.
Hij doorbrak de dood
en liet uw Licht stralen in het duister.
Wij bidden dat het feest van Pasen
nieuwe glans geeft aan onze wereld,
ons leven van vreugde vervuld.
Maak ons nieuw,
laat ons leven volgens uw Geest.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Lezing: Joh. 20,1-9 –Maria Magdalena, Petrus en de geliefde leerlingen bij het graf

Uit het evangelie volgens Johannes.

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.

Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Zo spreekt de Heer.

Acclamatie: Alleluia

Korte overweging

De verhalen van Jezus’ verrijzenis beginnen bij het lege graf. Wanneer de vrouwen bij het graf komen (zojuist hoorden we over Maria Magdalena), zien ze dat de zware steen is weggerold. Hoewel ze na zijn dood aan het kruis gezien hadden waar Jezus begraven werd, moeten ze op paasmorgen constateren: het graf is leeg. Het is anders dan ze hadden verwacht.

Pasen begint met verbazing, met verwondering. Zien dat het anders is dan je had gedacht. Zien dat tegen beter weten in, het graf echt leeg is. – De leerlingen begrijpen er niet veel van. De opstanding van Jezus uit de dood is ook niet logisch te verklaren. God gaat andere wegen dan wij vaak verwachten.

Toch zijn het wegen waarop wij mogen volgen. Want door het duister heen, leidt Hij ons naar het licht van het geloof. Door verdriet en onbegrip, brengt Hij ons tot een andere manier van kijken. Het graf is leeg, maar wij mogen vervuld raken van het besef dat de Heer leeft. – Alles is anders dan we hadden verwacht. Het graf is leeg, Gods liefde is sterker dan het kwaad. De Heer leidt ons binnen in nieuw leven.

Lied: Ave Maria

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Gebeden

Bidden we om verwondering en openheid, om toename van geloof, hoop en liefde; dat de Blijde Boodschap van Pasen veel mensen mag bereiken.

Bidden we voor al diegenen die in deze tijd zorgen voor zieken en ouderen; om wijsheid en kracht, om liefde en warmte om hen heen.

Bidden we voor allen voor wie het leven veranderd is door het overlijden van een dierbare; om licht in het duister, om troost en nieuw perspectief.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Acclamatie: Bless the Lord

Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Zegenwens

Moge de almachtige en levende God ons zegenen:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *