[Video] 14-04 | Gebedsviering

Een korte gebedsviering voor de derde dag van het paasoctaaf.
De teksten bij de video vindt u hieronder.

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en heilige Geest. Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
Amen.

Opening

Welkom bij dit moment van gebed en bezinning.
Het feest van Pasen vormt de kern van ons geloof.
Jezus leeft en is in ons midden.
In Hem bouwt God zijn gemeenschap op van liefde.
Bij Hem vinden we een bron van leven, vreugde en kracht.

Het feest van Pasen mag alle aandacht krijgen in deze dagen.
Tijdens het paasoctaaf, de week van paaszondag tot de volgende zondag,
verzorgen we elke dag een korte gebedsviering
en staan we stil bij de verhalen rond de verrezen Heer.

Lied: De steppe zal bloeien

De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht. De rotsen gaan open.
Het water zal stromen het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde
een voor een, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen – die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Gebed

God onze Vader,
in deze dagen vieren we de verrijzenis van uw Zoon.
Hij doorbrak de dood
en liet uw Licht stralen in het duister.
Wij bidden dat het feest van Pasen
nieuwe glans geeft aan onze wereld,
ons leven van vreugde vervuld.
Maak ons nieuw,
laat ons leven volgens uw Geest.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Lezing: Joh. 20,11-18 – Maria Magdalena ontmoet Jezus

Uit het evangelie volgens Johannes.

Maria stond buiten bij het graf van Jezus te huilen. En al huilend boog zij zich naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. Zij spraken haar aan: “Vrouw, waarom huilt ge?” Zij antwoordde: “Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.”

Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: “Vrouw, waarom huilt ge? Wie zoekt ge?” In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: “Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan weghalen.”

Daarop zei Jezus tot haar: “Maria!” Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: “Rabboeni!” – wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: “Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had, en wat Hij haar gezegd had.

Zo spreekt de Heer.

Acclamatie: Alleluia

Korte overweging

De verrezen Heer laat zich zien. Het is niet voldoende dat het graf leeg is. Jezus wil bij zijn leerlingen zijn. Hij komt naar hen toe, waar zij ook zijn. Daarover horen we vandaag en de komende dagen.

Maria Magdalena ontmoet Jezus in de tuin bij het graf. Ondanks de jaren dat ze met Jezus was meegetrokken, herkent ze Hem niet direct. – We kunnen ons aan haar spiegelen. Niet altijd merken we dat Jezus ons bijstaat, vooral in tijden van verdriet. Maar net als bij Maria Magdalena heeft Hij oog voor wat er in ons leeft, voor ons zoeken, ons verlangen. We worden door Hem aangesproken en vinden in Jezus een antwoord op onze vragen.

Jezus verschijnt als tuinman. Dat is niet toevallig. Dat verwijst naar het Paradijs. Jezus wil in ons de vreugde herstellen van de oorsprong, wil bron en bestemming zijn van ons bestaan. Als kerkgemeenschap zijn we geroepen om Gods tuin te zijn, levend in eenheid met God en met elkaar. Als we dat doen zullen we merken: de dode zal leven, de steppe zal bloeien!

Lied: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Gebeden

Bidden we dat de mooie dingen die er in deze tijd gebeuren, het omkijken naar elkaar, op de lange termijn sporen van goedheid achterlaten.

Bidden we om eenheid tussen partners, om harmonie in gezinnen en families; om plekken van liefde en geborgenheid.

Bidden we voor mensen die het minder goed hebben: armen, daklozen, mensen zonder baan; om Gods ontferming over hen.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Acclamatie: Bless the Lord

Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Zegenwens

Moge de almachtige en levende God ons zegenen:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *