[Video] 18-4 | Gebedsviering

Een korte gebedsviering voor de zevende dag van het paasoctaaf.
De teksten bij de video vindt u hieronder.

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en heilige Geest. Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
Amen.

Opening

Welkom bij dit moment van gebed en bezinning.
Het feest van Pasen vormt de kern van ons geloof.
Jezus leeft en is in ons midden.
In Hem bouwt God zijn gemeenschap op van liefde.
Bij Hem vinden we een bron van leven, vreugde en kracht.

Het feest van Pasen mag alle aandacht krijgen in deze dagen.
Tijdens het paasoctaaf, de week van paaszondag tot de volgende zondag,
verzorgen we elke dag een korte gebedsviering
en staan we stil bij de verhalen rond de verrezen Heer.

Lied: Gij zijt in glans verschenen

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan!

Uw marteling, uw lijden, in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood:
Het straat voor onze ogen, het glanst uit alle pijn.
Aan haat en hoon onttogen blijft Gij onz’ glorie zijn!

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen als licht van eeuwigheid.
een ondergang kan dreigen of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt

Gebed

God onze Vader,
in deze dagen vieren we de verrijzenis van uw Zoon.
Hij doorbrak de dood
en liet uw Licht stralen in het duister.
Wij bidden dat het feest van Pasen
nieuwe glans geeft aan onze wereld,
ons leven van vreugde vervuld.
Maak ons nieuw,
laat ons leven volgens uw Geest.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Lezing: Marcus 16,9-15 – De verrezen Heer verschijnt aan zijn leerlingen

Uit het evangelie volgens Marcus.

Nadat Jezus in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven duivels had uitgedreven. Deze ging het vertellen aan hen die zijn metgezellen waren geweest en nu rouwden en weenden. Maar toen die hoorden, dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. 

Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen, toen deze te voet op weg waren, naar buiten. Nadat dezen teruggekeerd waren, vertelden ze het aan de overigen, maar zelfs zij werden niet geloofd. Later verscheen Hij aan de elf, terwijl zij aan tafel aanlagen. Hij maakte hun een verwijt van hun hardnekkig ongeloof, omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem gezien hadden, nadat Hij verrezen was.

Daarop sprak Hij tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.” 

Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Zo spreekt de Heer.

Acclamatie: Alleluia

Korte overweging

In deze serie gebedsvieringen hebben we een heel aantal van de verhalen rond Pasen gelezen. Vandaag lazen we uit het evangelie van Marcus. Hij lijkt een soort samenvatting te geven van de momenten waarop Jezus aan zijn leerlingen verscheen. Hij noemt Maria Magdalena, waarover wij dinsdag hoorden; hij vertelt dat Jezus verscheen aan twee leerlingen onderweg: het verhaal van de Emmausgangers dat we woensdag gelezen hebben. Zo laat Marcus ons nog eens nadenken over al die verhalen over de verrezen Heer.

Wat bij Marcus en ook in de andere verhalen naar voren komt, is dat de verschijning van Jezus verbonden is aan een maaltijd. Aan de ene kant wil dat duidelijk maken dat Jezus echt weer leeft. Hij is niet een soort spook of een illusie. Hij is werkelijk verrezen. De belofte van God is vlees en bloed, niet alleen maar een mooie gedachte. De Heer wil bij ons zijn en leeft om met ons de weg te gaan van leven. – Aan de andere verwijst dat eten met zijn leerlingen naar de Eucharistie. Alsof de evangelisten willen zeggen: jullie mensen in 2020 waren er misschien niet zelf bij, maar wanneer jullie samenkomen om de Eucharistie te vieren, dan komt Jezus tastbaar in jullie midden. “Dit is mijn Lichaam. Dit is mijn bloed. Doet dit tot mijn gedachtenis.”

Lied: Hoort trompetgeschal

Gebeden

Bidden we om Gods kracht in ons leven. Dat we in staat zijn te getuigen van Gods liefde in de wereld om ons heen.

Bidden we om Gods zegen over alle kinderen; dat ze mogen opgroeien in liefde en veiligheid. Bidden we in het bijzonder voor de kinderen die moeite hebben met de beperkingen in deze tijd.

Bidden we voor hen die in deze dagen afscheid moeten nemen van een overleden dierbare. Om troost in deze moeilijke tijd.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Acclamatie: Bless the Lord

Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Zegenwens

Moge de almachtige en levende God ons zegenen:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *