[Video] 19-04 | Gebedsviering

Een korte gebedsviering voor Beloken Pasen, de achtste dag van het paasoctaaf.
De teksten bij de video vindt u hieronder.

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en heilige Geest. Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
Amen.

Opening

Welkom bij dit moment van gebed en bezinning.
Het feest van Pasen vormt de kern van ons geloof.
Jezus leeft en is in ons midden.
In Hem bouwt God zijn gemeenschap op van liefde.
Bij Hem vinden we een bron van leven, vreugde en kracht.

Het feest van Pasen mag alle aandacht krijgen in deze dagen.
Tijdens het paasoctaaf, de week van paaszondag tot de volgende zondag,
verzorgen we elke dag een korte gebedsviering
en staan we stil bij de verhalen rond de verrezen Heer.

Lied: Dit is de dag

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.

Gebed

God onze Vader,
in deze dagen vieren we de verrijzenis van uw Zoon.
Hij doorbrak de dood
en liet uw Licht stralen in het duister.
Wij bidden dat het feest van Pasen
nieuwe glans geeft aan onze wereld,
ons leven van vreugde vervuld.
Maak ons nieuw,
laat ons leven volgens uw Geest.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Lezing: Joh. 20,19-29 – Verschijning aan Thomas

Uit het evangelie volgens Johannes.

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.” Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.”  Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

Zo spreekt de Heer.

Acclamatie: Alleluia

Korte overweging

Aan het begin van deze gebedsviering zongen we ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.’ Het is een lied dat hoort bij de zondag, de dag van de verrijzenis. Onze zondag is door Jezus ‘gemaakt’, gemaakt tot een dag van nieuw leven, tot de dag van gemeenschap in Hem.

Het evangelie van vandaag nodigt ons uit om over het ritme van de dagen na te denken. Dat gebeurt al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar horen we hoe de schepping z’n bestemming vind op de sabbat, de dag des Heren. De mens is niet geschapen om alleen maar te werken, geld te verdienen en door te jakkeren. We worden geroepen om vanuit andere waarden te leven.

In het paasverhaal van vandaag zijn de leerlingen bij elkaar op de eerste dag van de week, de zondag. Bij die gelegenheid verschijnt Jezus in hun midden. Alsof de verrezen Heer wil duidelijk maken dat Hij alleen dáár aanwezig kan zijn, waar mensen ruimte scheppen in de tijd, ruimte scheppen in hun leven, ruimte scheppen voor de kracht van Pasen.

Het leefritme van de kerk door alle eeuwen, is het ritme van de zondag. Op de eerste dag van de week zijn de leerlingen van Jezus steeds bij elkaar blijven komen. Daarin hebben ze zijn nabijheid ervaren. – Wat is ons ritme, waarmee vullen wij onze dagen? Welke waarden komen daarin naar voren? De Heer wil ons leven vernieuwen, herscheppen, brengen tot z’n bestemming in Hem.

Lied: Cantabo Domino

Gebeden

Bidden we om een heilzaam ritme in ons leven. Dat Gods Geest in ons adem schept en nieuw leven.

Bidden we uit dankbaarheid voor al het goede dat we hebben ontvangen.

Bidden we voor mensen die worstelen met hun geloof in God. Dat de Heer hen tegemoet komt en binnenbrengt in zijn vrede.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Acclamatie: Bless the Lord

Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Zegenwens

Moge de almachtige en levende God ons zegenen:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *