De feesten die we vieren

PASEN

Halleluja!, het is Pasen ! We gaan weer op voor het nieuwe leven. De lente breekt aan.

De vasten is verbroken na de Paaswake.

Pasen leert ons dat niet de dood het laatste woord heeft maar dat we voor eeuwig mogen leven.

Niet Kerstmis maar Pasen is het belangrijkste feest

Met Palmpasen, afgelopen weekend, begint de Goede Week. In heel de wereld denken mensen dan terug aan iemand die durfde te zeggen wat er gezegd moest worden, ook toen dat voor Hem zelf gevaarlijk werd.

Het zijn prachtige vieringen en we zitten dan in de kern van het christelijke geloof.

De verhalen kennen we allemaal en ze zijn tot op de dag van vandaag in ons leven actueel.

De belangrijkste momenten even ter herinnering:         

De zalving te Bethanië; de beraadslagingen van de opperpriesters en de notabelen over de vraag hoe Jezus te doden; Petrus verloochening en berouw; viering van het laatste Avondmaal; de gebeurtenissen in de hof van Olijven; het verhaal van Judas en de arrestatie van Jezus; verhoor door Kajafas; de veroordeling door Pilatus: de kruisiging op Golgotha en de graflegging; Judas Wroeging en zelfmoord door verhanging.

Wat vieren we in de Goede Week?

Met Palmpasen, afgelopen weekend, begint de Goede Week. Op woensdag kennen we de boeteviering. Deze wordt gecombineerd met de dagafsluiting. De dagafsluiting, een korte viering van verstilling en verdieping, is elke woensdagavond tijdens de veertig dagentijd.

Wat vieren we met Witte Donderdag ?

Witte Donderdag valt drie dagen voor Pasen. Op deze dag viert de kerk dat Jezus samen met zijn leerlingen een bijzondere maaltijd hield. Het laatste Avondmaal. Jezus gebruikt deze maaltijd om zijn leerlingen voor te bereiden op zijn dood. Ook leerde hij hen hoe ze verder moesten leven. Dienstbaar.

Hij deed het volgende. Hij waste de voeten van al zijn twaalf leerlingen en zij hun: ‘Kijk, als je werkelijk iemand wilt zijn, doe dan net als ik. Wees dienstbaar voor de ander’. Dit ritueel heet de ‘de voetwassing’ en wordt in de kerk nog steeds gedaan. Door dienstbaar te zijn aan de ander eer je Jezus. Je vindt net als Hij de ander erg belangrijk. Je doet goede dingen zodat de ander gelukkig wordt. Dat is naastenliefde.

Daarna begon de maaltijd. Jezus nam het brood, brak het en zei: dit brood is mijn lichaam speciaal voor jullie gebroken. Toen nam hij wijn en sprak: ‘deze wijn is mijn bloed die voor jullie vergoten is. Telkens als jullie samen of met mensen bij elkaar komen en ditzelfde doet in mijn naam, ben ik in jullie midden’. Dit  is een heel bijzonder teken. In de rooms katholieke kerk heet het Eucharistie.

Wat betekent Goede Vrijdag ?

Goede Vrijdag is een dag uit de Goede Week, de week voor Pasen. Op deze dag herdenken de christenen de dood van Jezus aan het kruis.

Na zijn Laatste Avondmaal (Witte Donderdag) is Jezus gevangen genomen. Hij wordt veroordeeld omdat hij zichzelf de zoon van God noemt. ; geselen en kruisigen’. Luidt het vonnis.

Zijn moeder Maria huilt. Een lieve vriendin, Veronica, wast zijn gezicht. Simon de Cyrene helpt hem het kruis te dragen. Maar de mensen spotten met Hem: Als je de zoon van God bent, red tenminste jezelf!’. Op de berg Golgotha wordt Jezus samen met twee misdadigers aan het kruis vastgespijkerd. Soldaten verdelen zijn kleren. Iedereen die voorheen met Jezus optrok is weggevlucht. Alleen zijn beste vriend en moeder zijn er nog. Een soldaat steekt Jezus in zijn zij om te zien of hij echt dood is.

De kerkdienst staat in het teken van dit droevige verhaal. Het kerkorgel en de kerkklokken blijven daarom stil. DE Mattheus Passie, een bekend muziekstuk, is geïnspireerd op dit lijdensverhaal.

Maar waarom heet deze inktzwarte dag dan toch Goede Vrijdag ?

Omdat christenen geloven dat Jezus op die dag gestorven is om ieder mens van zijn zonden te verlossen. ‘Niemand kan meer van je houden dan wie zijn leven voor je geeft’: had Jezus gezegd. Om drie uur wordt zijn dood herdacht. (Daarom ook luiden de klokken om 15.00 uur als iemand uit de gemeenschap is gestorven).  De dood van Jezus aan het kruis was niet zinloos, maar is van grote betekenis voor iedereen.

STILLE ZATERDAG.

In de vroege ochtend gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam te balsemen. Het graf is leeg; de steen is weggerold. Een jongeman in het graf zegt dat Jezus tot leven is gewekt. De vrouwen beven van angst en zijn bang.

In de kerk vieren wij de zaterdagavond de Paaswake, het hart van alle vieringen. De kern van het geloof. Christus is verrezen! Niet de dood heeft het laatste woord maar het leven.

Daarom ontsteken misdienaars en enkele parochianen op het kerkhof het vuur.

Vanouds hoort dit te gebeuren met vuurstenen. Bij de doden wordt de vonk voor het nieuwe leven weggehaald. Het vuur wordt gewijd. Fakkels worden daarmee ontstoken en achter in de kerk wordt de nieuwe paaskaars ontstoken. De wierookkorrels verwijzen naar de wonden van Christus, die in het licht van de Paaskaars overwonnen worden. Als het licht brandt en ieder in de kerk een eigen kaars (van geloof) heeft gekregen begint de nachtwake. Die nacht is de kerk een graf, het graf van Jezus. Daarin komen allen samen met de vraag: is de dood een eindpunt? De nachtwacht duurt eigenlijk minstens zeven lezingen. En elke lezing heeft als strekking: er zijn aanwijzingen dat God al veel langer bezig was de dood te keren. Daarom is de eerste lezing in het duister, dat God “LICHT” riep. En toen was er licht.
Zo wordt er ook gelezen dat de slavernij ten einde komt en dat het beloofde land voor ons ligt. Het doopwater wordt vernieuwd en gewijd: met Christus gaan wij ten onder (sterven wij) om in het doopsel voor altijd ten leven op te staan. De paaswake is zo een verdichting van betekenis dat het te ver voert hier alles uiteen te zetten. Wat er ook bij komt is de vernieuwing van ieders doop in het opnieuw uitspreken van de doopbelofte, de geloofsbelijdenis.
Alles heeft als boodschap: ZALIG PASEN!

Wat is Pasen nu precies ?

Pasen is het allerbelangrijkste christelijke feest. Dan wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood, hij is verrezen.

Drie dagen na de begrafenis gaan een paar vrouwen naar het graf van Jezus. Tot hun grote verbazing is het geopend en leeg. Een engel vertelt hen dat Jezus is opgestaan. Doodgaan is voortaan niet meer het einde van het leven. Christenen geloven in een leven na de dood. Er is dan geen pijn en verdriet meer. Jezus had er zo vaak over gesproken herinnert Petrus zich. De leerlingen van Jezus hadden eerst getwijfeld. Ze waren in vreugde toen bleek dat Jezus weer leefde. Pasen werd het feest van een nieuw begin. Zo begon de kerk, er werd doorverteld wat ze zelf gezien en gehoord hadden: dat dankzij God, Jezus nog leeft en in ons hart kan binnenkomen.

Bij Pasen hoort ‘Halleluja!’ dat ‘looft de Heer’ betekent. Het wordt wel vijftig dagen lang elke dag gezongen. Zo blij word je ervan. Pasen valt ieder jaar op een andere zondag: de eerste zondag ná de eerste volle maan van de lente. Op z’n vroegst is dat 22 maart en op z’n laatst 25 april. Een echt lentefeest. Daarbij horen ook eieren als symbool: nieuw leven en vruchtbaarheid.

Tweede Paasdag

Gek hé, dat er een tweede kerstdag, paasdag en pinksterdag is. Weet je waarom ? Omdat in de kerk de allerbelangrijkste feesten een hele week worden gevierd! Een gebruik uit de Joodse traditie. Iets is pas echt als het een volle week bestaat. Zo’n periode van een volle week noem je een octaaf. De ‘tweede dagen’ zijn daarvan een aanwijzing. Vroeger hadden mensen de hele week vrij: daar komen kerst, paas- en pinkstervakantie vandaan.

Je weet dat er die dagen altijd leuke dingen te doen zijn: kermissen, feesten, popfestivals en lekker eten natuurlijk. Zo deden ze dat al in de middeleeuwen en wij doen het  op onze manier nog. Niets mis mee toch. Dubbelfeest als je iemand uitnodigt om samen leuke dingen te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *