[Video] 16-04 | Gebedsviering

Een korte gebedsviering voor de vijfde dag van het paasoctaaf.
De teksten bij de video vindt u hieronder.

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en heilige Geest. Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
Amen.

Opening

Welkom bij dit moment van gebed en bezinning.
Het feest van Pasen vormt de kern van ons geloof.
Jezus leeft en is in ons midden.
In Hem bouwt God zijn gemeenschap op van liefde.
Bij Hem vinden we een bron van leven, vreugde en kracht.

Het feest van Pasen mag alle aandacht krijgen in deze dagen.
Tijdens het paasoctaaf, de week van paaszondag tot de volgende zondag,
verzorgen we elke dag een korte gebedsviering
en staan we stil bij de verhalen rond de verrezen Heer.

Lied: Voor mensen die naamloos

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan
weerklinken hier woorden
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Gebed

God onze Vader,
in deze dagen vieren we de verrijzenis van uw Zoon.
Hij doorbrak de dood
en liet uw Licht stralen in het duister.
Wij bidden dat het feest van Pasen
nieuwe glans geeft aan onze wereld,
ons leven van vreugde vervuld.
Maak ons nieuw,
laat ons leven volgens uw Geest.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Lezing: Lucas 24,36-49 – Jezus verschijnt aan zijn leerlingen

Uit het evangelie volgens Lucas.

Terwijl de leerlingen met elkaar spraken, stond Jezus zelf plotseling in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’ In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.’ En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: ‘Hebt ge hier iets te eten?’ Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op.

Hij sprak tot hen: ‘Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en psalmen moet vervuld worden.’ Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.  Hij zei hun: ‘Zo staat er geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuigen hiervan. Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.’ 

Zo spreekt de Heer.

Acclamatie: Alleluia

Korte overweging

‘Vrede zij u.’ Met die woorden komt Jezus in het paasverhaal van vandaag naar zijn leerlingen toe. Als we denken aan vrede, dan brengen we dat vaak in verband met Kerstmis. In het Kerstverhaal zijn het immers de engelen die zingen over vrede, wanneer zij aan de herders verschijnen. Toch hoort vrede net zo goed bij Pasen, misschien nog wel meer. ‘Vrede zij u’ is de boodschap waarmee Jezus ook in andere paasverhalen op zijn leerlingen tegemoet treedt.

De vrede die Jezus met Pasen brengt is op de eerste plaats verbonden met vergeving. Dat is ook de opdracht die zijn leerlingen meekrijgen: om een boodschap van vergeving te verkondigen. De dood en verrijzenis van Jezus brengt verzoening tussen God en mens. Aan de voet van het kruis worden we uitgenodigd om neer te leggen waar we zelf de fout in zijn gegaan om vervolgens met Jezus nieuw leven binnen te gaan.

De vrede die Jezus brengt, is dus de vrede van het nieuwe leven, het leven volgens de Geest van God. Dat leven mag tussen ons gestalte krijgen. Niet als een droom, een geest, een bespiegeling; maar als een tastbare gemeenschap van liefde en eenheid. In Gods Naam verbonden.

Lied: Jezus, diepe vreugde des harten

Jezus, diepe vreugd des harten,
onze kracht en toeverlaat,
Jezus, troost in onze smarten,
die ons liefhebt zonder maat,
laat geen zonden ons meer scheiden,
laat uw vriendschap ons verblijden.
Jezus, leid ons aan uw hand
naar ons hemels Vaderland.

Gebeden

Bidden we om vrede in ons hart, vrede in onze gemeenschap; om groeiende eenheid in Gods Naam.

Bidden we om bevrijding voor wie de wonden voelt van z’n verleden. Om genezing en een nieuw begin.

 Bidden we om wijsheid voor de regeringsleiders en om solidariteit onder de volkeren.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Acclamatie: Bless the Lord

Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Zegenwens

Moge de almachtige en levende God ons zegenen:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *