Huishoudelijk reglement
van Begrafenisvereniging Sint Tekla te Heerhugowaard, ver der te noemen vereniging, opgericht op 5 januari 1934. Waarvan de statuten zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld op 5 mei 1983 voor mr. J.B.H.M. Eskens, notaris te Heerhugowaard. Welke vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40635976.

Artikel 1. Doel
Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel van de vereniging wordt bij overlijden van een lid door de vereniging desgewenst en in overleg met de nabestaanden een dienstverlening aangeboden volgens bijlage. Het op een waardige wijze afscheid nemen van de overledene is niet onderhevig aan een geloofsovertuiging. Voor niet genoten diensten wordt geen restitutie verleent.

Om leden tegemoet te komen die kiezen voor een andere manier van afscheid nemen (geen gebruik te willen maken van de aangeboden dienstverlening), kan ook worden gekozen voor een éénmalige uitkering van € 800,00. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening en de uitvaart wordt volledig buiten de begrafenisvereniging om geregeld, dan dient het verzoek tot uitkering binnen drie maanden na overlijden worden gedaan met het overleggen van een overlijdens uittreksel.

In geval van overlijden wordt contact opgenomen met één van de uitvaartverzorgers/sters of de penningmeester.

Artikel 2. Dienstverlening voor niet leden
Met melding bij het bestuur c.q. diens gemachtigde kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten van de vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen prijs.

Artikel 3. Lidmaatschap
Lid van de vereniging is diegene die zich heeft aangemeld bij de vereniging en contributie heeft voldaan. De woonplaats van het lid maakt daarbij niet uit.

Dit geldt voor ieder gezinslid individueel, kinderen onder de 16 jaar zijn binnen het gezin gratis lid als de ouder(s) lid zijn met dien verstande dat zij wel bekend zijn (zijn opgegeven als lid) bij de vereniging.

Artikel 4. Contributie
De jaarlijkse contributie van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering. De contributie voor leden vanaf 16 jaar bedraagt in 2019 € 15,00 en vanaf 2020 € 17,50. Leden tot 16 jaar zijn gratis lid als de ouder(s) lid zijn van de vereniging.

Inleggeld voor nieuwe leden:

nieuwe leden kunnen zich in laten schrijven tegen een inkoop bedrag. Dit betreft de leeftijd van het nieuwe lid minus 16 (jaar) x € 12,50 (per 2020 is dit bedrag x € 15,00). Nieuwe leden kunnen ook overstappen van de ene naar de andere begrafenisvereniging met goedkeuring en volgens de regels van het bestuur.

De betaling van de contributie vindt jaarlijks plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem. De contributie zal zoveel mogelijk in het begin van het jaar bij automatische incasso worden geïnd. Bij gebruik making van een acceptgiro zal voor iedere betaling € 1,00 vergoeding worden berekend. Voor 2020 zal deze vergoeding € 2,50 zijn.

Leden die in de loop van het kalenderjaar 16 jaar worden zijn vanaf 1 januari volgend op de 16e verjaardag contributie verschuldigd.

Voor nieuwe leden gaat het lidmaatschap in na ontvangst van de contributie.

De contributie kan door goedkeuring in de Jaarvergadering worden verhoogd indien nodig.

Artikel 5. Leden onder de 16 jaar
Kinderen onder de 16 jaar zijn lid mits zijn/haar ouder(s) lid zijn en mits zij zijn ingeschreven in de ledenadministratie.

Artikel 6. Wijzigingen ledenbestand
Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris of de penningmeester worden ingediend of aan hen worden toegezonden. De leden zijn verplicht adreswijzigingen, wijzigingen in de gezinssamenstelling aan de vereniging door te geven.

Artikel 7. Niet tijdig betalen contributie
Bij niet (tijdige) betaling van de contributie zal het lidmaatschap van de vereniging worden beëindigd en kan er bij overlijden geen aanspraak worden gemaakt op de ledenkorting en/of de diensten van de vereniging.

Artikel 8. Einde lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per het einde van het lopende kalenderjaar en dient schriftelijk te geschieden vóór 30 november en gaat in per 1 januari daaropvolgend. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Artikel 9. Het bestuur
Het bestuur zal bestaan uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden die voor een periode van vier jaar worden gekozen/gevraagd. Na een periode van vier jaar zijn de bestuursleden indien gewenst herkiesbaar.

Dit geschiedt door stemming op de Jaarvergadering waarbij een meerderheid van de aanwezige leden akkoord moet stemmen. Kandidaten dienen zich vooraf schriftelijk bij het bestuur kenbaar te maken.

Artikel 10. Vergoedingen bestuursleden/dragers
Bestuursleden/dragers kunnen een vergoeding toegekend krijgen voor hun diensten, ook worden door hen gemaakte noodzakelijke onkosten vergoed. De voorzitter en de secretaris ontvangen ieder           € 100,00 en de penningmeester € 800,00 vergoeding. Iedere drager krijgt per overledene en bij het geven van dienstverlening € 50,00 vergoeding.

Artikel 11. Dragers
De kleding van de dragers is eigendom van de vereniging. De dragers dienen zelf zorg te dragen voor onderhoud van deze kleding. Zij dienen zwarte schoenen te dragen bij een dienstverlening. Per dienstverlening staan vier dragers ter beschikking. Er is geen uiterste leeftijdsgrens voor een drager. Hij/zij moet zelf aangeven deze taak niet meer te kunnen/willen vervullen of indien van toepassing zal het bestuur hierover een beslissing nemen.

Artikel 12. Statuten
Het Huishoudelijk reglement dient ter ondersteuning en aanvulling van de statuten en wordt bij wijzigingen aangepast, goedgekeurd door de jaarvergadering en in werking gesteld. Bij een verschil of discussie tussen de begrippen van de statuten en het huishoudelijk regelement, is het huishoudelijk regelement bindend, daar deze steeds up to date wordt gehouden.

Wijziging van de statuten kan geschieden door stemming op de jaarvergadering waarbij een meerderheid van aanwezige leden akkoord dienen te zijn.

Artikel 13. Ontbinding vereniging
Met twee/derde meerderheid van de aanwezige stemmen op de jaarvergadering kan tot ontbinding van de vereniging worden overgegaan. De bezittingen komen daarbij te vervallen aan de betalende leden naar rato van het aantal betaalde jaren aan contributie.

Artikel 14. Bijzondere gevallen
In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet rechtsreeks voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 15. Datum in werking treding
Dit reglement is goedgekeurd door de jaarvergadering van 24 april 2019 en treedt onmiddellijk in werking. Het huishoudelijk reglement is/wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

April 2019